Open Time: 07:00 - Close Time: 23:00

Phone: 02053838456

Address: Thon Long Hung Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke- Cà Phê Cung Đình Quán

Introduce:

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Thon Long Hung Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

02053838456

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img