Address: Thon Huu Vinh Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053888111

Email: dltmlsn@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoàng Hương

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)