Address: Thon Trang Son Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone:

Email: dltmlsn@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Homestay Đình Trình

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)