Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 18001061

Address: Khu 8 Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Điện máy xanh Đình Lập

Shop type: Siêu thị  

Average price : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Khu 8 Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

18001061

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img