Open Time: 07:00 - Close Time: 07:00

Phone: 0963310866

Address: khu 7 Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Cổng TTĐT Du Lịch

Dubai Karaoke

Average Price / People : 100,000 đ - 500,000 đ

Introduce:

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

khu 7 Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

0963310866

dltmlsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img