Address: 4 Chu Van An Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053875486

Email: dltmlsn@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Tùng Lâm

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)