Address: 28 Ngo Quyen Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0913279739

Email: nhanghilamdinh36ls@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà Nghỉ Lâm Đình

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)