Address: 53 Chu Van An Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0988503371

Email: dongltm@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách Sạn Hoa Đô

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)